نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مازندران97

شرکت کریج بن شما را به هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مازندران 97 دعوت می نماید.
زمان: 97/04/26 الی 97/04/30 ساعت16 الی 22
مکان: قائمشهر، جنب پل تلار، نمایشگاه بین المللی مازندران