هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان خوزستان

شرکت کریج بن از شما دعوت می کند تا در هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان خوزستان تاریخ 30 آبان لغایت  3آذرماه 96 ساعت 16 تا 22 شرکت نمایید.