شروع طرح‌های تحقیقاتی

شروع طرح‌های تحقیقاتی شرکت کریج‌بن
با توجه به هدف‌گذاری انجام‌شده، شرکت کریج‌بن 5 طرح تحقیقاتی در زمینه تکنولوژی بتن و بررسی رفتار سازه‌های بتنی تعریف کرده است که با همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران در حال انجام است.طرح‌های تحقیقاتی به شرح زیر می‌باشند.
1. بررسی عومل تاثیرگذار بر کیفیت بتن‌های روان‌شده با روان‌کننده‌های موجود در بازار
2. بررسی سهم مقاومت آرماتورهای زیر بلوک‌ها در مقاومت خمشی دالهای مجوف
3. بررسی شکل‌پذیری اتصال دال تخت به ستون
4. پیشنهاد ضریب رفتار برای سیستم‌های بتنی دارای دال تخت
5. بررسی آزمایشگاهی عملکرد دال‌های مجوف در مقاومت و سختی خمشی