بلوک های کریج

به طور کلی بلوکهای یوبوت به چهار نوع بلوک تک، دوبل، اصلاح شده و پلی‌استایرن دسته‌بندی می‌شوند.
بلوکهای تک  در مواردی که امکان بتن‌ریزی با پمپ هوایی و در دو مرحله باشد، استفاده می‌شوند. در این حالت تدابیرلازم برای جلوگیری از ایجاد درز سرد بین دولایه بتن‌ریزی باید اندیشیده شود. بلوکهای دوبل به عنوان استانداردترین نوع بلوک در همه شرایط قابل استفاده هستند. یوبوتهای اصلاح شده به دلیل ابعاد غیراستاندارد و وزن زیاد سقف به هیچ‌وجه توصیه نمی‌گردد. بلوکهای پلی‌استایرن به دلیل عدم وجودبست‌های جانبی و همچنین تولید گازهای سمی در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان توصیه نگردیده است. از این رو شرکت کریج‌بن، فقط بلوکهای تک و دوبل استاندارد ارائه می‌نماید.