برآورد ها و محاسبات

به طور کلی سیستم دال مجوف برای ساختمان‌های با دهانه‌های بلندتر از 7.5متر می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.عوامل مختلفی از جمله تعداد طبقات، مقدار دیوارهای برشی، طول دهانه‌ها، نوع کاربری و بارگذاری، نظم سازه، منطقه لرزه‌خیزی، نوع خاک، چیدمان ستون‌ها و ... در طرح سازه و مقدار میلگرد و بتن مصرفی تاثیرگذار هستند. به همین دلیل شرکت کریج‌بن در راستای کمک به انتخاب بهینه سیستم توسط کارفرما برای هر پروژه مشاوره و طراحی اولیه رایگان را ارائه می‌دهد
جهت تخمین حدودی می‌توان به جدول زیر مراجعه نمود              .

 حجم بتن در هر مترمربع زیربنا وزن میلگرد در هر مترمربع
 زیربنا
 تعداد طبقاتکاربری
 0.55
0.57
0.6
0.63
 47
53
58
65
 3
5
8
12
 مسکونی
 0.57
0.6
0.63
0.67
 50
56
62
70
 3
5
8
12
 تجاری
مقادیر فوق متوسط نتایج به دست آمده برای پروژه‌های اجرا شده در شرایط زلزله‌خیزی متوسط و زیاد بوده و متوسط دهانه‌ها بین 8 تا 10 متر می‌باشد.