مراحل اجرا

۱- بستن قالب زیرین دال و آرماتورگذاری شبکه پایین

 


۲- چیدن بلوک های کریج دک

 


۳– آرماتورگذاری شبکه بالایی

  


۴– بتن ریزی لایه اول

 


۵ – تکمیل بتن ریزی

 


 ۶ – بازکردن قالب های کف