مجتمع مسکونی اوین

مجتمع مسکونی اوین

زیربنا:10000 مترمربع

تعداد طبقات: 10 طبقه

بیشتر
 • گروه: مسکونی
آقای اقتصادی

آقای اقتصادی

زیربنا:5000 مترمربع

تعداد طبقات: 10 طبقه

بیشتر
 • گروه: مسکونی
آقای زرندی

آقای زرندی

زیربنا:2300 مترمربع

تعداد طبقات: 8 طبقه

بیشتر
 • گروه: مسکونی
آقای عرب

آقای عرب

زیربنا: 3060مترمربع

تعداد طبقات:9طبقه

بیشتر
 • گروه: مسکونی
اسماعیلیان

اسماعیلیان

زیربنا: 6230 متربع

تعداد طبقات: 10 طبقه

بیشتر
 • گروه: مسکونی
آقای معتمدراد

آقای معتمدراد

زیربنا:3650مترمربع

تعداد طبقات: 8 طبقه

بیشتر
 • گروه: مسکونی
مجتمع قائم

مجتمع قائم

زیربنا: 8720مترمربع

تعدادطبقات:11 طبقه

بیشتر
 • گروه: مسکونی
آقای علمدار

آقای علمدار

زیربنا:1270 مترمربع

تعداد طبقات: 6 طبقه

بیشتر
 • گروه: مسکونی
آقای علمدار

آقای علمدار

زیربنا:1270 مترمربع

تعداد طبقات: 6 طبقه

بیشتر
 • گروه: مسکونی
آقای سیدحسینی

آقای سیدحسینی

زیربنا:540مترمربع

تعداد طبقات: 3 طبقه

بیشتر
 • گروه: مسکونی
آقای حیدری

آقای حیدری

زیربنا:431 مترمربع

تعداد طبقات:3 طبقه

بیشتر
 • گروه: مسکونی
آقای پاکسیما

آقای پاکسیما

زیربنا: 2094مترمربع

تعداد طبقات: 5 طبقه

بیشتر
 • گروه: مسکونی
اشرف

اشرف

زیربنا:3500مترمربع

تعداد طبقات: 8 طبقه

بیشتر
 • گروه: مسکونی
آقای قاسمی

آقای قاسمی

زیربنا:3900 مترمربع

تعداد طبقات: 6 طبقه

بیشتر
 • گروه: مسکونی
آقای مرتب

آقای مرتب

زیربنا: 10500مترمربع تعداد طبقات: 5 طبقه

بیشتر
 • گروه: مسکونی
اقای خالقیان

اقای خالقیان

زیربنا: 2000مترمربع تعداد طبقات:6 طبقه

بیشتر
 • گروه: مسکونی
مجتمع کوثر و ولایت

مجتمع کوثر و ولایت

زیربنا: 6000مترمربع تعداد طبقات: 7طبقه

بیشتر
 • گروه: مسکونی