مجتمع خلیج فارس- سیتی سنتر

مجتمع خلیج فارس- سیتی سنتر

زیربنا: 80000 مترمربع

تعداد طبقات:10طبقه

بیشتر
  • گروه: تجاری اداری
مجتمع تجاری نگین

مجتمع تجاری نگین

زیربنا: 18800 مترمربع

تعداد طبقات:5طبقه

بیشتر
  • گروه: تجاری اداری
مجتمع تجاری فردوسی

مجتمع تجاری فردوسی

زیربنا: 12800 مترمربع

تعداد طبقات:8طبقه

بیشتر
  • گروه: تجاری اداری
آقای پارسائیان

آقای پارسائیان

زیربنا: 6200 مترمربع

تعداد طبقات:10طبقه

بیشتر
  • گروه: تجاری اداری
مجتمع امامی

مجتمع امامی

زیربنا:5300مترمربع

تعداد طبقات: 10طبقه

بیشتر
  • گروه: تجاری اداری
آقایان زنبق، جلالیان

آقایان زنبق، جلالیان

زیربنا: 3560 مترمربع

تعداد طبقات:5 طبقه

بیشتر
  • گروه: تجاری اداری
مجتمع سیدالشهدا

مجتمع سیدالشهدا

زیربنا:2250 مترمربع

تعداد طبقات: 3طبقه

بیشتر
  • گروه: تجاری اداری
فردوسی پور

فردوسی پور

زیربنا:1.560مترمربع تعداد طبقات: 5طبقه

بیشتر
  • گروه: تجاری اداری