مساجد امام حسن، مولوی، سودجان

مساجد امام حسن، مولوی، سودجان

زیربنا: 5000 مترمربع

تعداد طبقات:2طبقه

بیشتر
  • گروه: فرهنگی مذهبی
مسجد شهریار

مسجد شهریار

زیربنا: 2000 مترمربع

تعداد طبقات:3طبقه

بیشتر
  • گروه: فرهنگی مذهبی
سرای فرهیختگان

سرای فرهیختگان

زیربنا: 5800 مترمربع

تعداد طبقات:3طبقه

بیشتر
  • گروه: فرهنگی مذهبی
مسجد سلطان آباد

مسجد سلطان آباد

زیربنا: 700مترمربع تعداد طبقات: 2طبقه

بیشتر
  • گروه: فرهنگی مذهبی
مسجد صاحب الزمان

مسجد صاحب الزمان

زیربنا:395مترمربع

تعداد طبقات:1 طبقه

بیشتر
  • گروه: فرهنگی مذهبی
دفتر امام جمعه دیزیچه

دفتر امام جمعه دیزیچه

زیربنا: 900مترمربع تعداد طبقات: 3 طبقه

بیشتر
  • گروه: فرهنگی مذهبی