تمامی پروژه ها
# نام پروژه نوع کاربری شهر تاریخ
1 فردوسی پور تجاری اداری کرمان 1395/12/2
2 مجتمع کوثر و ولایت مسکونی اصفهان 1395/11/17
3 دفتر امام جمعه دیزیچه فرهنگی مذهبی اصفهان 1395/11/17
4 حوزه علمیه ریحانه الرسول آموزشی یزد 1395/11/17
5 اقای خالقیان مسکونی فارس 1395/11/16
6 آقای مرتب مسکونی فارس 1395/11/16
7 مسجد صاحب الزمان فرهنگی مذهبی یزد 1395/11/14
8 هتل انتخاب تفرحی اقامتی خراسان رضوی 1395/11/14
9 آقای قاسمی مسکونی خراسان رضوی 1395/11/14
10 اشرف مسکونی یزد 1395/11/14
11 آقای پاکسیما مسکونی فارس 1395/11/14
12 آقای حیدری مسکونی یزد 1395/11/14
13 آقای سیدحسینی مسکونی یزد 1395/11/14
14 آقای علمدار مسکونی مرکزی 1395/11/14
15 آقای علمدار مسکونی مرکزی 1395/11/14
16 مجتمع قائم مسکونی تهران 1395/11/14
17 آقای معتمدراد مسکونی یزد 1395/11/14
18 اسماعیلیان مسکونی خوزستان 1395/11/14
19 مسجد سلطان آباد فرهنگی مذهبی خوزستان 1395/11/14
20 آقای عرب مسکونی یزد 1395/4/27
21 آقای زرندی مسکونی تهران 1395/4/27
22 آقای اقتصادی مسکونی هرمزگان 1395/4/27
23 مجتمع قیطریه تفرحی اقامتی تهران 1395/4/27
24 مجتمع مسکونی اوین مسکونی تهران 1395/4/27
25 توسعه بیمارستان شهید بهشتی درمانی صنعتی یزد 1395/4/22
26 اورژانس بیمارستان تفت درمانی صنعتی یزد 1395/4/22
27 بیمارستان زینب کبری درمانی صنعتی یزد 1395/4/22
28 پارکینگ طبقاتی میرباقری پارکینگ سمنان 1395/4/22
29 مجتمع سیدالشهدا تجاری اداری یزد 1395/4/26
30 آقایان زنبق، جلالیان تجاری اداری یزد 1395/4/22
31 مجتمع امامی تجاری اداری یزد 1395/4/22
32 مدرسه رشد آموزشی یزد 1395/4/21
33 آقای پارسائیان تجاری اداری یزد 1395/4/21
34 مجتمع تجاری فردوسی تجاری اداری اصفهان 1395/4/21
35 مجتمع تجاری نگین تجاری اداری تهران 1395/4/20
36 مجتمع خلیج فارس- سیتی سنتر تجاری اداری خوزستان 1395/4/20
37 سرای فرهیختگان فرهنگی مذهبی اصفهان 1395/4/21
38 مدرسه پوررضایی آموزشی یزد 1395/4/21
39 مدرسه صاحب‌الزمان آموزشی یزد 1395/4/5
40 مسجد شهریار فرهنگی مذهبی آذربایجان شرقی 1395/4/21
41 مساجد امام حسن، مولوی، سودجان فرهنگی مذهبی آذربایجان شرقی 1395/4/21