روش اجرای دال مجوف

روش اجرای دال مجوف

دال بتنی ، عضوی افقی در اسکلت با نسبت ارتفاع به طول و عرض کم که وظیفه انتقال بارهای ثقلی را به اعضای باربر دارند.......