ضوابط پارکینگ

ضوابط پارکینگ

پارکینگ وسائل نقلیه محل توقف و نگهداری وسائل نقلیه هستند که در فضاهای باز و بسته طراحی می گردند.....